1. Terapeuta ma obowiązek: traktować wszystkich swoich klientów z szacunkiem, być uczciwy i konsekwentny w postępowaniu z nimi, dotrzymywać wszystkich swoich obietnic i zobowiązań, zarówno ustnych jak i pisemnych. 2. Terapeuta zachowuje w tajemnicy wszystkie osobiste informacje dotyczące klienta, które uzyska podczas sesji terapeutycznych. W kontakcie z klientem Terapeuta wyraża swoje opinie i oceny w sposób wskazujący na troskę o odczucia i potrzeby klienta. 3. Terapeuta uznaje prawo swoich klientów do pracy z innymi terapeutami, bądź zasięgania opinii i rady innych terapeutów. 4. Terapeuta traktuje wszystkich swoich klientów w trakcie prowadzonych sesji indywidualnych bądź grupowych w sposób sprawiedliwy, niezależnie od płci, pochodzenia, potencjalnych możliwości, koloru skóry, orientacji seksualnej, religii, przekonań politycznych, pozycji społeczno – ekonomicznej. 5. Terapeuta sprzyja rozwojowi osobistemu klienta oraz jego odpowiedzialności za swoje życie, zachowanie i decyzje. 6. Terapeuta, korzystając ze swojego doświadczenia i profesjonalizmu, stosuje odpowiednie metody terapeutyczne dostosowane do potrzeb klienta, tak aby klient osiągnął maksymalne korzyści terapeutyczne. Terapeuta wyznacza klientom takie zadania, które są dla nich zarówno osiągalne jak i motywujące. 7. W pełni świadomy swojej sytuacji wobec klienta, terapeuta unika w czasie kontaktu z klientem jakiejkolwiek intymnych relacji. 8. Terapeuta zawsze stara się postępować w sposób godny naśladowania, stawiając sobie najwyższe wymagania odnośnie zachowania norm etycznych, zarówno w miejscu pracy, jak i w życiu prywatnym. 9. Terapeuta nie wykorzystuje pozycji terapeuty dla osiągnięcia swoich celów osobistych. Terapeuta nie traktuje klienta z lekceważeniem i nie wykorzystuje go do zwiększenia swojej samooceny. 10. Terapeuta jest otwarty na opinie innych osób i chętny do ciągłego uczenia się i rozwoju swojej wiedzy i umiejętności. Terapeuta stale poszerza i udoskonala swoją wiedzę i umiejętności w ramach kursów, warsztatów i konferencji. Terapeuta jasno i otwarcie informuje klientów o swoich kompetencjach, umiejętnościach i doświadczeniu.
FORMULARZ KONTAKTOWY